Skip links

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że spółka GTZ Deweloper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyniu (63 – 800) przy ul. Stanisława Helsztyńskiego 3 przetwarza dane osobowe osób fizycznych w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

Państwa dane osobowe pozyskane zostały w związku z zawieranymi z Państwem umowami deweloperskimi, przeniesienia własności nieruchomości, świadczenia przez naszą spółkę usług (roboty budowlane, prace remontowe), ale też w ramach nawiązywania kontaktów z osobami zainteresowanymi skorzystaniem z oferty naszej spółki.

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 – 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest GTZ Deweloper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyniu, adres: ul. Stanisława Helsztyńskiego 3, 63 – 800 Gostyń, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000590905, zwana dalej Administratorem.

 1. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw prosimy kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany w pkt. 1 lub mailowo na adres biuro@gtz- deweloper.pl lub pod numer telefonu 724 511 911
 2. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:
  1. a)  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, albowiem wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;
  2. b)  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, albowiem przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umów zawieranych z naszą spółkę;
  3. c)  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, albowiem przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy deweloperskiej, umowy przeniesienia własności nieruchomości, świadczenia usług przez Administratora, a także w celach markedngowych Administratora oraz badania satysfakcji klienta.
 
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane naszym Zleceniobiorcom (podmioty przetwarzające), takim jak na przykład: firmy księgowe, kancelarie prawnicze czy firmy windykacyjne, a także banki na potrzeby zawarcia umów kredytowych. W przypadku zawarcia z naszą spółka umowy deweloperskiej Pani/Pana dane osobowe są przekazywane i przetwarzane przez banki w celu wykonania umowy otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego. Na żądanie banku Pani/Pana dane mogą być przekazane bankowi w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji każdej z umów, a także przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z wykonaniem umowy, a więc przez okres 10 lat. Natomiast dane przetwarzane na potrzeby markedngu naszych usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.
 4. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiada Pan/ Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, a także prawo przenoszenia tych danych.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że w związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych doszło do naruszenia praw wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do zawarcia i wykonania umów przez Administratora lub przygotowywania oferty zawarcia takiej umowy.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO oraz przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Informacja o plikach cookies (przydatne do Polityki prywatności):

Informujemy, że nasza strona www stosuje pliki “cookies” w celu ułatwienia korzystania ze strony www oraz w celach statystycznych. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać treści dostępne na stronie www do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników strony www, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z naszej strony www. Użytkownik Serwisu ma możliwość wyrażenia zgody na stosowanie „cookies” poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej (w szczególności umożliwienie lub zablokowanie stosowania plików „cookies”). Informujemy, że uniemożliwienie lub ograniczenie przez użytkownika naszej strony www stosowania plików “cookies”, w tym poprzez wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na stosowanie plików “cookies”, może częściowo uniemożliwić korzystanie z naszej strony www.

Zgoda na wysyłanie ofert drogą elektroniczną:

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszymi produktami lub usługami, mając na uwadze wymogi Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na przesłanie informacji handlowej zawierającej naszą ofertę.